ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมก้าเกมวีไอพี มีนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งจะเน้นในด้านหลักๆ 4 ด้าน อันได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้การให้บริการเป็นไปย่างสมบูรณ์ และมีคุณธรรมในด้านการทำงาน เพื่อให้การทำงานภายในทีม มีความเป็นผู้นำในองค์กร และเดินหน้าต่อไปได้ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  • บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม
  • บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  • บริษัทมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของกฏหมายการจ้างงาน รวมไปถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งสังคมไทย
  • บริษัทมีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ที่นอกเหนือจากสวัสดิการด้านเงินค่าจ้าง เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  • บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นได้งอกเงย และเติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

  • บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการให้บริการกับลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า