นโยบายส่วนบุคคล Policy

บริษัท เมก้าเกมวีไอพี มีนโยบายในการจัดการการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Policy) รวมไปถึงประวัติในการรับบริการของลูกค้า เป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายด้านความคุ้มครอง ปกปิด ข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัท เมก้าเกมวีไอพี มีนโยบายในการจัดการการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยการเข้ารหัสข้อมูล (SHA-256) เพื่อป้องกันการลักรอบการใช้ข้อมูล
  • ข้อมูลในด้านการบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการ MEGA GAME VIP และลูกค้า มีการเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ สู่ภายนอก เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  • MEGA GAME VIP ไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ด้านหนึ่ง อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม
  • หากพบปัญหาจากการให้บริการสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง